Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Heinolan Kevytvenepurjehtijat ry. ja sen kotipaikka on Heinola.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on olla purjehdusharrastajien yhdyssiteenä ja edistää purjehdustaitoa, tukea veneenrakennusharrastusta, sekä saada jäsentensä keskuudessa kiinnostusta terveeseen retkeily- ja ulkoilmaelämään.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii järjestämään määräajoin kokouksia, joissa jäsenet saavat tilaisuuden käsitellä purjehdukseen ja sen edistämiseen liittyviä asioita. Yhdistys voi esitellä toimintaansa näytöstilaisuuksissa lisätakseen yleisön mielenkiintoa purjehdukseen sekä järjestää kilpailuja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna varojenkeräyksiä, saatuaan siihen viranomaiselta luvan. Yhdistyksellä on oikeus tehdä yhteishankintoja purjehdusvälineistöstä jäsenilleen.

Yhdistyksellä on oikeus ostaa ja myydä arvopapereita sekä harrastaa vuokraustoimintaa. Yhdistyksellä on oikeus omistaa kiinteistöjä.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistykseen voi kuulua hallituksen hyväksymiä kannattajajäseniä. Kunniajäsenen kutsumisesta päättää yhdistyksen vuosikokous hallituksen esityksen perusteella. 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseneksi hyväksytyn varsinaisen ja kannattajajäsenen on suoritettava yhdistyksen päättämät liittymis- ja jäsenmaksut, joiden suuruuden määrää vuosikokous. Kunniajäsen on näistä jäsenmaksuista vapaa. 

6. Hallitus

Päätösvaltaa yhdistyksen asioissa käyttää yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 2 enintään 4 muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään 1 varajäsen.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään viisi (5) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen esityslista.

5. esitetään vuosikertomus

6. esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.

7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, 

9. vahvistetaan tulo- ja menoarvio 

10 vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannatusmaksun suuruus

11. vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä

12. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

13. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Yhdistyksen perälipun käyttöoikeus

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus käyttää yhdistyksen perälippua,

kun alus on rekisteröity yhdistykseen ja katsastettu yhdistyksen oman katsastushenkilön toimesta. Jos yhdistyksellä ei ole lisenssin omaavaa katsastushenkilöä, voidaan veneet katsastaa toisen yhdistyksen toimesta.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

 

©2019 Heinolan kevytvenepurjehtijat ry - suntuubi.com